Gibanje molekul

Prikaz gibanja moleku. (javanski program, surendranath.org)