Pouk likovne vzgoje je razdeljen na dve ocenjevalni obdobji. Zajema vsa likovna področja: risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje in grafiko. Likovna področja so razvrščena v dveh likovnih sklopih: izražanje na ploskvi in izražanje v prostoru.

Likovna področja si praviloma ne sledijo po vrsti, lahko pa se zaradi narave dela zamenjajo.

 SPLOŠNI CILJI PREDMET

 Učenci:

-se seznanijo z različnimi oblikami človekovega delovanja in izražanja,

-razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti,

-usvajajo likovno teoretično znanje ter ostrijo čut za likovne vrednote,

-se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo,

-razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,

-razvijajo občutek za prostorske razsežnosti,

-ob likovno dejavnem delu krepijo emocionalne, socialne in osebnostne kvalitete,

-razvijajo lastna likovna dela s poudarkom na ustvarjalnosti,

-razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost,

-razčlenijo in vrednotijo posamezna likovna dela tujih in domačih avtorjev,

-razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture

-razvijajo zmožnost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju;

"Navdih obstaja, vendar te mora najti pri delu." (Pablo Picasso)