Pouk likovne vzgoje je razdeljen v dve ocenjevalni obdobji. Zajema vsa likovna področja: risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje in grafiko. Likovna področja so zajeta v dveh likovnih sklopih in si praviloma ne sledijo po vrsti.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

 Učenci:

-razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti,

-bogate in ohranjajo zmožnosti za likovno izražanje,

-usvajajo znanje prvin likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote,

-seznanjajo se z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo,

-z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo telesno-kiparski odnos in občutenje likovnega prostora,

-razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,

-razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost,

-spoznavajo vlogo in pomen estetskih vizualnih komunikacij v ožjem in širšem okolju,

-razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah,

-razvijajo čut do nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine,

-razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov,..

"Pravila in modeli uničujejo genija in umetnost." - Heizlit